chợ con, TT. Minh Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XQ32+V82, Đường 1, TT. Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0777 639 736
Trang web
Vị trí chính xác 209.546.498, 1.067.507.672


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a637e4580e7c3:0x891f03a870ce7e90

Xem thêm:  Nông sản sạch, 110 Đỗ Đăng Đệ