Cửa Hàng Tạp Hóa Cô Oanh, 16, Nam Sơn 1, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 16, Nam Sơn 1, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0393 186 387
Trang web
Vị trí chính xác 16.037.991.299.999.900, 1.082.206.483


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Cô Oanh ở đâu?

16, Nam Sơn 1, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Ớt Xanh, 173 Phan Đăng Lưu