Cửa Hàng Tạp Hóa Lý Quảng, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 68 Hùng Vương, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 447
Trang web
Vị trí chính xác 112.880.643, 1.061.294.238


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b6aedd0cd36f9:0x661395e5587ef20f

Xem thêm:  Tiệm Tạp Hóa Kim Anh, 240 Cù Chính Lan