Hotel Equatorial Ho Chi Minh City, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3839 7777
Trang web hochiminhcity.equatorial.com
Vị trí chính xác 10.763.335.099.999.900, 1.066.790.575


Hình ảnh

Xem thêm:  Pigeon’s modern farm, Bàu Lách