Mỳ cay 51, 51 Mậu Thân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 51 Mậu Thân, Phường 3, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3824 926
Trang web
Vị trí chính xác 102.421.816, 1.059.705.776


Địa chỉ Mỳ cay 51 ở đâu?

51 Mậu Thân, Phường 3, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Mỳ cay 51 như thế nào?

Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mì Quảng Ánh Sáng, số 10 Đường Ánh Sáng