Nhà Hàng Thương Huyền, XVM7+PFC, Đ. Bùi Trọng Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XVM7+PFC, Đ. Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3898 455
Trang web
Vị trí chính xác 109.843.168, 1.068.636.392


Hình ảnh

Xem thêm:  SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP BFC CATERING, KDT BÀU BÀNG