Nhà Văn Hóa Thôn Đồng Vang, Hồng Lạc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XC32+RF2, Hồng Lạc, Thanh Hà, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 096 743 52 22
Trang web
Vị trí chính xác 209.545.118, 10.640.114.779.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135838761131c73:0x88c8323f89808654

Xem thêm:  Đình làng Thạc Gián, 3694+5CH