ZINIPHONE LONG KHÁNH, D32 Trần Quang Diệu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ D32 Trần Quang Diệu, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai 76464, Việt Nam
Số điện thoại 093 704 73 90
Trang web ziniphone.business.site
Vị trí chính xác 10.932.759.599.999.900, 1.072.414.872


Địa chỉ ZINIPHONE LONG KHÁNH ở đâu?

D32 Trần Quang Diệu, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai 76464, Việt Nam

Giờ làm việc của ZINIPHONE LONG KHÁNH như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Viettel Store, TT. Hoà Thành